Regulamin Gry „Fast Click” – Wygraj weekend w Hotelu AQUARIUS SPA*****

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ,,Wygraj weekend w Hotelu AQUARIUS SPA*****’’, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Konkursem’’.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Konkursu (zwany dalej „Graczem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 6. Konkurs organizowany jest na stronie Organizatora: aquariusspa.pl/pl/GRA.
 7. Konkurs oparty jest na zasadach i regulaminie hotelowej gry ,,Fast Click’’.

 

PRZEDMIOT KONKURSU
§2

 1. GRA „Fast Click” dostępna na stronie: www.aquariusspa.pl/pl/GRA/ polega na zbiciu przez klikanie jak największej ilości pojawiających się na ekranie kolorowych kulek w ciągu 30 sekund.
 2. W zależności od koloru, kulkom przyporządkowane są odpowiednie wartości punktowe.
 3. Osoba biorąca udział w GRZE nazwana jest Graczem. Istnieje podział graczy na Gracza Zarejestrowanego i Gracza Niezarejestrowanego.
 4. Gracz Zarejestrowany jest osobą pełnoletnią, która podała swój prawidłowy adres email i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Wyłącznie Gracz Zarejestrowany może brać udział w rywalizację o nagrodę.
 5. Gracz Niezarejestrowany bierze udział w Grze ,,Fast Click’’ lecz nie bierze udziału w rywalizacji o nagrodę. Gracz Niezarejestrowany nie musi być osobą pełnoletnią.
 6. Wygrywa Gracz Zarejestrowany, który jako pierwszy w okresie obowiązywania Konkursu w ciągu 30 sek. klikając kolorowe kulki zdobędzie największą ilość punktów.
 7. Administratorem GRY „Fast Click” jest właściciel Hotelu AQUARIUS SPA***** – firma PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J., ul. J. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg NIP: 671-168-90-74.
 8. O nagrodę w GRZE „Fast Click” można rywalizować w terminie od 14.06.2019 roku godz. 08:00 do 17.06.2019 r., do godz. 23:59. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu 5 godzin od chwili zakończenia rywalizacji w GRZE “Fast Click”.
 9. Kontakt z Graczem Zarejestrowanym będzie następował drogą mailową.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne związane z wzięciem udziału w GRZE.
 11. Wszelkie prawa do GRY „Fast Click” ma jej Administrator.
 12. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click”  jest bezpłatne.
 13. Uczestnictwo w GRZE „Fast Click” jako Gracz Zarejestrowany oznacza akceptację Regulaminu GRY “Fast Click”.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania GRY w dowolnym momencie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§3

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 4. Każdy Gracz Konkursu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Konkursie, przyznania lub wydania nagrody, zostanie wyłączony z Konkursu.
 5. Każdy Gracz, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.
 6. Uczestnicy w całości pokrywają ewentualne koszty, jakie poniosą w związku z udziałem w Konkursie.

 

PRZEBIEG KONKURSU
§4

 1. Gra ,,Fast Click’’ dostępna jest na stronie: aquariusspa.pl/pl/GRA. Post konkursowy pojawi się na kanałach social mediowych: Nebule: nebule.pl, Matka Wariatka: matkawariatkapl, Nieperfekcyjna Mama: nieperfekcyjnamama, Bless the Mess: blessthemesspl w dniu 14.06.2019 r.
 2. Konkurs trwa od dnia 14.06.2019 r. od godziny 08:00 do dnia 17.06.2019 r. do godziny 23:59.

 

NAGRODA
§5

 1. Nagrodą jest voucher na weekendowy pobyt w Hotelu AQUARIUS SPA***** dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci obejmujący:
 • 2 noclegi w przytulnych i klimatyzowanym pokoju dwuosobowym z dostawką
 • 2 wyśmienite bufety śniadaniowe z live-cooking (puszyste omlety, gofry i naleśniki), a dla dbających o linię – produkty fit.
 • 2 bogate bufety kolacyjne z live-cooking. W cenie kolacji zawarte są napoje: woda niegazowana, kawa, herbata.
 • nielimitowane korzystanie z Aquacenter i siłowni
 1. Nagrodę można wykorzystać w terminie 02-04.07.2019 r. lub w okresie 01.09-30.10.2019 r. w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
 2. Nagroda zostanie przekazana w formie vouchera elektronicznego, który zostanie wysłany na adres e-mail zwycięzcy podany podczas konkursu.
 3. Wartości Nagrody wynosi 1 464 złotych brutto, w tym nagroda rzeczowa (voucher) 1 318 złotych brutto oraz dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 146 złotych brutto odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, numer PESEL, dane Urzędu Skarbowego.

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
§6

 1. W procesie przyznawania nagród Organizator będzie komunikował się z Graczem drogą poczty elektronicznej. Adres e-mail Organizatora przeznaczony do kontaktu z Graczem i w powyższym zakresie to soltysiak@aquariusspa.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Gracza, a w szczególności w przypadku niewskazania, po uprzednim wezwaniu Gracza do wskazania, adresu mailowego bądź podania błędnych danych, zmiany danych Gracza, o której Organizator nie został poinformowany, braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub w przypadku niespełnienia przez Gracza warunków, o których mowa w Regulaminie. W powyższych wypadkach Gracz może zostać wykluczony z Konkursu i utracić prawo do nagrody.
 3. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku nagroda ta decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu Graczowi, który zgodnie z regulaminem konkursu zdobył największą liczbę punktów.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 5. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Gracza niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Gracz Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody. Organizator nie ma obowiązku informowania Gracza o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§7

 1. Podanie przez Gracza danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
  w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. j. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Kasprowicza 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  w Koszalinie,  IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274706, będąca właścicielem Hotelu AQUARIUS SPA***** przy ul. Kasprowicza 24 w Kołobrzegu, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt na adres korespondencyjny 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 24, adres e-mail: iod@aquariusspa.pl.
 3. Gracze mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane Graczy będą przechowywane przez Organizatora w okresie pięciu lat od dnia zakończenia Konkursu.

 

REKLAMACJE
§8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Gracze winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Gracza oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Gracz zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.AquariusSPA.pl (z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu) przez cały okres trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zarówno Gracze i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Fanpage. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Gracze mogą uzyskać kontaktując się
  z Organizatorem pod adresem e-mail: m.soltysiak@aquariusspa.pl. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
Regulamin Gry „Fast Click” – Wygraj weekend w Hotelu AQUARIUS SPA*****

4.92/5

Ocen: 246

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania jej poszczególnych funkcji oraz wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych. Więcej dowiesz się w polityce prywatności.

W związku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy Państwa o prowadzonej polityce prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przygotowaliśmy dedykowaną podstronę opisującą politykę prywatności.

Jeżeli chcesz zaakceptować wszystkie zastosowane na stronie pliki cookies, po prostu kliknij w przycisk ZAPISZ WYBÓR, aby dokonać bardziej zaawansowanych ustawień, skorzystaj funkcji SPERSONALIZUJ.

Widzimy, że cenisz swoją prywatność dlatego wdrożyliśmy mechanizm, który pozwala dostosować wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii śledzących w ramach strony

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Marketing

Te pliki cookie pozwalają nam analizować użytkownika poprzez zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, aby pomóc nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Używamy ich również w celach reklamowych, m.in. do wyświetlania i renderowania reklam, ich personalizowania, ograniczania liczby wyświetleń, ignorowania reklam i mierzenia skuteczności reklam. Informacje te umożliwiają nam i firmom zewnętrznym wyświetlanie odpowiednich reklam i treści zarówno w witrynie, jak i innych stronach odwiedzanych przez użytkownika.

Statystyki

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witryną i jak z niej korzystasz. Jednocześnie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

Dane te pozwalają nam ulepszać treści w usługach i tworzyć lepsze funkcje zwiększając komfort użytkowania.

Dane użytkownika

Pliki cookie związane z danymi użytkownika są wykorzystywane do zbierania informacji o interakcjach użytkowników z naszą stroną internetową. Te informacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, strony odwiedzane przez użytkownika, czas spędzony na stronie, linki, na które kliknęli, a nawet ruch myszy. Te dane są anonimowe i służą do analizy i ulepszania naszej strony internetowej.

Personalizacja reklam

Pliki cookie związane z personalizacją reklam są wykorzystywane do dostarczania użytkownikom najbardziej odpowiednich reklam na podstawie ich wcześniejszych interakcji z naszą stroną internetową. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez naszych partnerów reklamowych i mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, reklamy, które otrzymasz, mogą być mniej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Szanując Państwa prywatność, informujemy iż strona wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru zaangażowania odbiorców oraz generowania statystyk dotyczących strony, aby lepiej zrozumieć jak nasze usługi są używane oraz aby zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych jej funkcji. Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności.

Niezbędne

Preferencje

Marketing

Statystyki

Dane użytkownika

Personalizacja reklam