Regulamin KONKURSU

Regulamin konkursu ,,Wszystkie Mamy – ręka do góry’’

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ,,Wszystkie Mamy – ręka do góry’’, zwany w dalszej części Regulaminu ,,Konkursem’’.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.
 3. Przystąpienie do Konkursu – rozumiane, jako podjęcie aktywności określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 7. Konkurs jest akcją organizowaną w serwisie Facebook na stronie Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/HotelAquariusSPA/ (dalej jako „Strona” lub „Fanpage”).
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

§2

 1. Zadanie konkursowe: Zamieścić zdjęcie z świętowania Dnia Matki.
 2. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie w wydarzeniu pod postem konkursowym zdjęcia (zwanego dalej: „Komentarzem”) odpowiadającego na zadanie konkursowe, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Komentarze, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.
 4. Komentarz powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.
 5. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada całość praw autorskich do Komentarza.
 6. Komentarze niespełniające warunków Regulaminu lub zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu, niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie, uniemożliwiające dokonanie oceny przez Jury, zawierające treści niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich lub naruszające obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 7. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się pod postem konkursowym w dniu 28.05.2021 r. i nastąpi poprzez wybranie 3 Uczestników Konkursu, którzy w czasie trwania Konkursu najbardziej kreatywnie wykonają zadanie konkursowe zamieszczając Komentarz.
 8. Opublikowane treści w Komentarzu podlegają ocenie przez Jury wytypowane przez Organizatora. Jury przy wyborze kierować się będzie kryterium kreatywności i oryginalności.
 9. Wyłonienie Laureatów odbędzie się na zasadach określonych Regulaminem spośród tych Uczestników, którzy:
  1. w czasie trwania Konkursu wykonają zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym
  2. na żądanie Organizatora przedstawią oryginalne dokumenty, które potwierdzą,
   iż spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności dowód tożsamości, który potwierdzi, iż ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. na żądanie Organizatora potwierdzą w formie pisemnej udzielenie Organizatorowi upoważnień, prawa do rozporządzania, a także oświadczenia, o których mowa w § 7,
  4. na żądanie Organizatora prześlą na adres poczty elektronicznej m.soltysiak@aquariusspa.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego o następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu ,,Wszystkie Mamy – ręka do góry” i go akceptuję.

Wyrażam PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski sp.j. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem laureatów.

Wyrażam PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski sp.j. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg, zgodę na publikację mojego imienia, nazwiska w sieci Internet, w tym na portalu Facebook, w związku z moim uczestnictwem
w prowadzonym Konkursie.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski sp.j. (dalej jako ,,Organizator’’) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.

[czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko uczestnika]”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§3

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej jako „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w czasie trwania Konkursu polubią Fanpage lub są już jego fanami oraz dołączą do wydarzenia ,,Wszystkie Mamy – ręka do góry’’.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu, który nie spełnia przewidzianych Regulaminem wymogów uprawniających go do uczestnictwa w Konkursie, przyznania lub wydania nagrody, zostanie wyłączony z Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik, który poda się za inną osobę lub poda fałszywe dane osobowe zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu.
 8. Uczestnicy w całości pokrywają ewentualne koszty, jakie poniosą w związku z udziałem w Konkursie.

PRZEBIEG KONKURSU

§4

 1. Post konkursowy z zadaniem konkursowym Organizator opublikuje na swoim Fanpage w wydarzeniu ,,Wszystkie Mamy – ręka do góry’’ w dniu 05.2021 r.
 2. Konkurs trwa od dnia 26.05.2021 r. od godziny 08:00 do dnia 26.05.2021 r. do godziny 23:59.
 3. Wyłonienie Laureatów odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. Lista Laureatów zostanie opublikowana pod postem konkursowym.

 

NAGRODA

§5

 1. Nagrodami są:
  1 miejsce – TERMOS + ETUI PODRÓŻNICZE o wartości 141 złotych brutto.
  2 miejsce – TERMOS o wartości 90 złotych brutto.
  3 miejsce – ETUI PODRÓŻNICZE o wartość 52 złotych brutto.
 2. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości: 1 miejsce – 16 złotych brutto, 2 miejsce – 10 złotych brutto, 3 miejsce – 6 złotych brutto odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, numer PESEL, dane Urzędu Skarbowego.

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

§6

 1. Każdy Uczestnik może zostać wyłoniony tylko raz jako Laureat i może mu zostać przyznana tylko jedna nagroda.
 2. W procesie przyznawania nagród Organizator będzie komunikował się
  z Uczestnikiem drogą poczty elektronicznej. Adres e-mail Organizatora przeznaczony do kontaktu z Uczestnikami w powyższym zakresie to m.soltysiak@aquariuspa.pl
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niewskazania, po uprzednim wezwaniu Uczestnika do wskazania, adresu mailowego bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
  W powyższych wypadkach Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu i utracić prawo do nagrody.
 4. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W takim wypadku nagroda ta decyzją Organizatora zostaje anulowana albo może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Laureata przewidziane Regulaminem.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę rzeczową innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. W przypadkach wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia działań lub zaniechań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 7. Wszelkie nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I ORGANIZATORA

§7

 1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi, licencji do korzystania z jego prac konkursowych oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych lub praw osobistych, nieodpłatnej, niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronie https://www.facebook.com/HotelAquariusSPA/
 2. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia prac konkursowych publiczności, formatowania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz oznaczania utworów imieniem i nazwiskiem twórców, z poszanowaniem tychże praw, dla celów określonych powyżej. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania autorskich praw zależnych. Uczestnik nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, również wtedy gdy jego praca konkursowa nie zostanie rozpowszechniona.
 3. Wraz z wyłonieniem Uczestnika jako Laureata w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik ten przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe i pokrewne do rozporządzania i korzystania z jego prac konkursowych oraz wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, praw pokrewnych oraz upoważnia do rozpowszechniania prac na zasadach
  i w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie i pokrewne do jego prac konkursowych oraz prawa autorskie i pokrewne do wchodzących w ich skład utworów, artystycznych wykonań i innych przedmiotów praw pokrewnych oraz wizerunków w zakresie umożliwiającym udział w Konkursie oraz ich eksploatację w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 – 3 Regulaminu powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że wszystkie prace konkursowe, ich publikacja na Fanpage i ich eksploatacja we wskazanym wyżej zakresie nie narusza praw osób trzecich. Z powyższego tytułu Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 5. O ile w wypadku naruszenia przez Uczestnika oświadczeń lub gwarancji, o których mowa powyżej, jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub jego następców prawnych dotyczące wykorzystywania prac konkursowych zgodnie z Regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora oraz jego następców prawnych przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.
 6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, iż wartość promocyjna związana z rozpowszechnianiem prac konkursowych w sposób określony w tym paragrafie, stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, zgód i przeniesienia praw, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§8

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
  w Konkursie. Administratorem danych osobowych jest PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. j. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Kasprowicza 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  w Koszalinie,  IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274706, będąca właścicielem Hotelu AQUARIUS SPA***** przy ul. Kasprowicza 24
  w Kołobrzegu, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt na adres korespondencyjny 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 24, adres e-mail: iod@aquariusspa.pl.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane Uczestników będą przechowywane przez Organizatora w okresie pięciu lat od dnia zakończenia Konkursu.

 

REKLAMACJE

§9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma rozstrzygnięcie na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.AquariusSPA.pl (z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu) przez cały okres trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla pozwanego. Zarówno Uczestnicy i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianach będzie umieszczona na Fanpage. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
  z Organizatorem pod adresem e-mail: m.soltysiak@aquariusspa.pl. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
Regulamin KONKURSU

5.00/5

Ocen: 1

Cennik Wyznacz trasę Zadzwoń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania jej poszczególnych funkcji oraz wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z narzędzi zewnętrznych. Więcej dowiesz się w polityce prywatności.

W związku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy Państwa o prowadzonej polityce prywatności. Aby przekazać jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe przygotowaliśmy dedykowaną podstronę opisującą politykę prywatności.

Jeżeli chcesz zaakceptować wszystkie zastosowane na stronie pliki cookies, po prostu kliknij w przycisk ZAPISZ WYBÓR, aby dokonać bardziej zaawansowanych ustawień, skorzystaj funkcji SPERSONALIZUJ.

Widzimy, że cenisz swoją prywatność dlatego wdrożyliśmy mechanizm, który pozwala dostosować wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii śledzących w ramach strony

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie usług, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularzy.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Marketing

Te pliki cookie pozwalają nam analizować użytkownika poprzez zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, aby pomóc nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie internetowej. Używamy ich również w celach reklamowych, m.in. do wyświetlania i renderowania reklam, ich personalizowania, ograniczania liczby wyświetleń, ignorowania reklam i mierzenia skuteczności reklam. Informacje te umożliwiają nam i firmom zewnętrznym wyświetlanie odpowiednich reklam i treści zarówno w witrynie, jak i innych stronach odwiedzanych przez użytkownika.

Statystyki

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje z witryną i jak z niej korzystasz. Jednocześnie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzających, współczynnika odrzuceń, źródła ruchu itp.

Dane te pozwalają nam ulepszać treści w usługach i tworzyć lepsze funkcje zwiększając komfort użytkowania.

Dane użytkownika

Pliki cookie związane z danymi użytkownika są wykorzystywane do zbierania informacji o interakcjach użytkowników z naszą stroną internetową. Te informacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, strony odwiedzane przez użytkownika, czas spędzony na stronie, linki, na które kliknęli, a nawet ruch myszy. Te dane są anonimowe i służą do analizy i ulepszania naszej strony internetowej.

Personalizacja reklam

Pliki cookie związane z personalizacją reklam są wykorzystywane do dostarczania użytkownikom najbardziej odpowiednich reklam na podstawie ich wcześniejszych interakcji z naszą stroną internetową. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez naszych partnerów reklamowych i mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, reklamy, które otrzymasz, mogą być mniej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Szanując Państwa prywatność, informujemy iż strona wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru zaangażowania odbiorców oraz generowania statystyk dotyczących strony, aby lepiej zrozumieć jak nasze usługi są używane oraz aby zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych jej funkcji. Do informacji, które są gromadzone w plikach cookies od podmiotów trzecich, mają dostęp dostawcy narzędzi zewnętrznych. Dowiedz się więcej: polityka prywatności.

Niezbędne

Preferencje

Marketing

Statystyki

Dane użytkownika

Personalizacja reklam